ษฯาปํ“ กก1กก2กก3กก4กก5กก6กก7กก8กก9กก10กก11กก12กก13กก14กก15กก16กก17กก18กก19กก20กก21กก22กก23กก24กก25กก26กก27กก28กก29กก30กก31กก32กก33กก34กก35กก36กก37กก38กก39กก40กก41กก42กก43กก44กก ฯยาปํ“